مسعود مژدهی، جهانگیر کوثری، محرم عاشری، حسن ابراهیمی، مصطفی مسلمی، منصور رشیدی هادی نراقی، سعید مراغه چیان، حسن نظری، آندرانیک اسکندریان و زنده یاد عزت جانملکی (کاپیتان)