در تاریخ فوتبال کشورمان بازیکنان بسیاری با نام های مشابه در تیم های مختلف بازی کرده اند...

در تاریخ فوتبال کشورمان مردان همنام زیادی وجود داشته اند که در روزهای گذشته نام برخی از آنها مثل حسین حسینی، محمود فکری، محمد علوی و... را مرور کرده و امروز به نامی تاریخی می پردازیم؛ نادر افشار.

به گزارش طرفداری، جالب است بدانید این 2 فوتبالیست دهه 30 و ابتدای دهه چهل در 2 تیم رقیب یعنی شاهین و تاج بازی می کردند.

نادر افشار شاهین در سال 1358 به علت بیماری درگذشت و نادر افشار تاج خوشبختانه هنوز در قید حیات است، هر چند در حال حاضر حدود 90 سال سن دارد.

نادر افشار شاهین پسوندی به نام نادری و نادر افشار دومی پسوندی به نام علوی نژاد داشت.

نادر افشار شاهین در این تیم با محمود شکیبی، مسعود برومند، امیر آقاحسینی، مهدیقلی مسعود انصاری، امیر عراقی، محسن آزاد و... همبازی بود و نادر افشار تاج با مردانی چون ژرژمارکاریان، عارف قلی زاده، پرویز کوزه کنانی، بیوک جدیکار، محمود بیاتی، محمد بیاتی و... در یک دوره فوتبال بازی می کردند.

رویارویی این 2 در بازیهای تیم های شاهین و تاج در آن دوران جذابیت های خاصی داشت ضمن این که این 2 در تیم ملی هم در مقاطعی با همدیگر همبازی بودند.

شاهین و تاج در این دوران با نادر افشارهایشان سوژه رسانه های وقت خود بودند.