کودکان سندرم دادم در ورزشگاه حضور داشته و همراه بازیکنان دو تیم وارد زمین شدند.

*کودکان سندرم داون در ورزشگاه حضور داشته و همراه بازیکنان دو تیم وارد زمین شدند.

* زمان زدن کرنر پرسپولیس پرتاب بطری و اشیا موجب توقف بازی شد. در یک لحظه بطری به سمت ترابی پرتاب شد که به اشتباه به بازیکنان تراکتوری برخورد کرد. این مساله باعث عصبانیت و اعتراض ساغلام به تماشاگران تیمش شد.

* مهدی کیانی به سمت تماشاگران و خواهش و تعظیم برای اینکه اخلال در بازی صورت نگیرد.