آبی ها امروز تمرین کردند.

به گزارش تصویری تمرین امروز استقلال پرداختیم: