استقلال امسال را بالاتر از پرسپولیس به پایان رساند

استقلال در لیگ برتر بالاتر از پرسپولیس قرار گرفت و این احتمال وجود دارد این برتری نسبت به حریف تا پایان فصل حفظ شود که اگر این گونه باشد استقلال برای دومین سال متوالی بالاتر از پرسپولیس در مسابقات لیگ خواهد ایستاد.

به گزارش طرفداری، در ادوار مختلف مسابقات لیگ برتر، استقلال و پرسپولیس بارها نسبت به همدیگر موقعیت های متفاوتی داشته اند.

موقعیت هر دوره لیگ برتر فوتبال ایران و برتری هر کدام از این تیم ها را نسبت به همدیگر در طول تاریخ فوتبال کشورمان مرور می کنیم:

 1. سال 1380: پرسپولیس بالاتر از استقلال
 2. سال 1381: پرسپولیس بالاتر از استقلال
 3. سال 1382: استقلال بالاتر از پرسپولیس
 4. سال 1383: استقلال بالاتر از پرسپولیس
 5. سال 1384: استقلال بالاتر از پرسپولیس
 6. سال 1385: پرسپولیس بالاتر از استقلال
 7. سال 1386: پرسپولیس بالاتر از استقلال
 8. سال 1387: استقلال بالاتر از پرسپولیس
 9. سال 1388: استقلال بالاتر از پرسپولیس
 10. سال 1389: استقلال بالاتر از پرسپولیس
 11. سال 1390: استقلال بالاتر از پرسپولیس
 12. سال 1391: استقلال بالاتر از پرسپولیس
 13. سال 1392: پرسپولیس بالاتر از استقلال
 14. سال 1393: استقلال بالاتر از پرسپولیس
 15. سال 1394: پرسپولیس بالاتر از استقلال
 16. سال 1395: پرسپولیس بالاتر از استقلال
 17. سال 1396: پرسپولیس بالاتر از استقلال
 18. سال 1397: پرسپولیس بالاتر از استقلال
 19. سال 1398: پرسپولیس بالاتر از استقلال
 20. سال 1399: پرسپولیس بالاتر از استقلال
 21. سال 1400: استقلال بالاتر از پرسپولیس